Büro:               Kotake-cho 2-25-14

                                Nerima-ku

                                Tokyo, Japan 176-0004

 

        Mobile:           +81 (0)90 1037 6271

 

        eMail:               amanuma@germanlinks.biz